Insamling – Gör Y70, “Yngve 70”, luftburen igen

Aeroseum och föreningen Vertolens vänner ger sig ut på ett ambitiöst uppdrag för att återuppliva den ikoniska helikoptern Kawasaki Vertol Y70, och vi behöver ditt stöd!
Denna helikopter har en särskild plats i flyghistorien, och vi anser att den förtjänar att flyga igen.

Genom kraften av sociala medier lanserar vi en insamlingskampanj för att samla in medel till restaureringen av Kawasaki Vertol Y70, “Yngve 70”. Varje bidrag, oavsett storlek, tar oss närmare vårt mål att se denna magnifika helikopter, i skyn, där det hör hemma. Ditt stöd kommer inte bara att hjälpa oss att återställa en bit flyghistoria utan också bevara den för kommande generationer att beundra och lära av. Kawasaki Vertol Y70 har används främst för militära ändamål inom svenskt marinflyg , där den spelade en avgörande roll i olika operationer och uppdrag.

Följ med oss på denna spännande resa när vi arbetar för att Helikopter 4, Yngve 70 ska flyga igen. Tillsammans skriver vi historia och gör det möjligt!

Lämna ditt stöd via SWISH nr. 123 356 6619
eller via Bankkonto Handelsbanken 6692-539 480 568
eller PAYPAL mejlkonto: KV107@aeroseum.se

OBS I samband när ni donerar pengar till vår insamling – Mejla er adress till oss! KV107@aeroseum.se

Alla bidrag går enbart till att få Kawasaki Vertol Y70, “Yngve 70” i luften!

Tack för ditt bidrag

Vi är mycket tacksamma för att du donerat pengar till vår insamling. Som tack för ditt bidrag vill vi visa vår uppskattning med att uppmärksamma det.


Bidrag med 100:- till 500:- : Du får ditt namn publicerat på hemsidan
Bidrag med 500:- till 1000:- : Du får ett Diplom
Bidrag med 1000:- till 5000:- : Du får en keps med Y70 tryck samt ett Diplom
Bidrag med Över 5000:- : Du får en inbjudan att delta i ett VIP-event med Y70, en keps och ett Diplom

Bakgrund till insamlingen

Under många år har vi i Aeroseum och Vertolens Vänner jobbat hårt för att få helikopter Y70 i luften och bibehållla den flygande. Målet att få den flygande på civilt register nådde vi i september 2018 då Y70 flög igen. Under 2022 var målet att flyga in 2 nya piloter samt delta högtidlighållandet av marinens 500 års firande i Göteborg. Piloterna blev influgna men i samband med förberedelserna för firandet började ett hydraulservo läcka olja.

För att kontrollera helikoptern krävs ett fullt fungerande och tillförlitligt hydraulsystem. För att kunna fortsätta flyga med Y70 behöver vi därför byta ut eller renovera de 4 servon som kontrollerar rotordiskarna. Att genomföra detta kostar mycket pengar och vi vädjar därför om hjälp med finansieringen för att kunna få Y70 i luften igen. Budgeten för att få Y70 i luften ligger på drygt 500.000 kr. vilket vi hoppas kunna samla in genom stöd från er som liksom vi vill fortsätta hålla Y70 flygande.

2022 INFLYGNING AV 2 PILOTER INFÖR MARINENS 500 ÅRS FIRANDE

2021 EVENEMANG “HKP 4 ROLL OUT”- TEST OCH MOTORKÖRNING


HISTORIA – Marinflyget, Kawasaki Vertol Y70 & Aeroseum

Beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av
kulturhistoriskt värde


Transportstyrelsens beslut:

Transportstyrelsen beslutar att klassificera luftfartyget SE-JLY, Kawasaki Heavy
Industries, KAWASAKI-KV 107-II med s/n 4083, som ett luftfartyg av
kulturhistoriskt värde.
Redogörelse för ärendet
Ni inkom den 20 september 2022 med en ansökan om att få luftfartyget SE-JLY,
klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde. Transportstyrelsen bifaller
er ansökan att få ert luftfartyg SE-JLY klassificerat som ett luftfartyg av historiskt
värde.
Skäl för beslutet
Luftfartyget, SE-JLY, har vid tillfället för granskning av ansökan visat sig uppfylla
krav enligt §5 och §7 som återfinns i TSFS 2021:44, Transportstyrelsens föreskrifter
om luftfartyg av kulturhistoriskt värde.


Beslut i detta ärende har fattats av sektionschef Björn Holm. Handläggningen och
föredragning av ärendet genomfördes av flyginspektör Per Englund.
Björn Holm
Chef, sektionen för teknisk operation
Detta beslut kan återkallas om luftfartyget inte längre uppfyller kriterierna.
Fakturering kommer att ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter om
avgifter TSFS 2016:105. Beslutet innebär befrielse från kommande
registerhållningsavgift och avgift för fortlöpande luftvärdighetsövervakning enligt
samma föreskrift

Foton nedan, alla rättigheter tillfaller, Kamratföreningen Yngve Blås arkiv

HISTORIA

Helikopter 4 – sakkunnigutlåtande

Helikopter 4, Vertol/Kawasaki 107, är med närmare 50 år i tjänst i svenska försvaret en verklig trotjänare. Helikoptern har tack vare sin mångsidighet varit en arbetshäst, som kunnat sättas in för ett stort antal uppgifter, såväl militära som civila. Här följer några exempel:

  • Helikopter 4 är synonym med ubåtsjakt under 80-talet. Svenska folket har sett mängder av bilder i tidningar och i tv på ubåtssök med helikopter 4 som hovrar med avlyssningsutrustning nersänkt i vattnet.
  • Helikopter 4 har haft mycket stor betydelse för sjöräddningen. Ett mycket påtagligt exempel är räddningsinsatserna i samband med Estonias förlisning då helikopterns styrka, stabilitet och uthållighet var av stort värde.
  • Helikopter 4 har kunnat användas för komplicerade sjuktransporter mellan sjukhus, då patienten måste vara i en säng, och denna tillsammans med livsuppehållande utrustning kunnat dras in i helikoptern, som även haft plats för sjukvårdspersonal. Helikoptern uppvisade därmed en unik och mycket värdefull kapacitet.
  • Tunga lyft och brandbekämpning är andra uppgifter som Helikopter 4 med framgång kunnat användas för.

Helikopter 4 har utan tvekan spelat en mycket betydande roll och representerar också ett viktigt steg i den tekniska utvecklingen av helikoptrar. Den har därför ett stort flyghistoriskt värde, såväl militärt som civilt.

Helikoptern har under många år visats upp på otaliga flygdagar runt om i landet och bland annat demonstrerat räddning av fingerad nödställd som vinschats upp i helikoptern, vilket varit mycket uppskattat av publiken.

Genom att återställa en Helikopter 4 i luftvärdigt skick kommer Aeroseum att få möjlighet att återigen visa upp denna välkända helikopter i sitt rätta element. Den kan därmed bli en attraktion vid t.ex. flygdagar och blir även ett levande exempel på teknikutvecklingen.

Om planerna genomförs, kommer Aeroseums Helikopter 4 att bli den enda luftvärdiga helikoptern av denna typ inte endast i Sverige utan, såvitt känt, även i norra Europa, vilket kan anses bidra till att öka det flyghistoriska värdet av projektet.

Göteborg den 10 september 2013

Ulf Delbro

Styrelseledamot i Svensk Flyghistorisk Förening samt i Göteborgs Veteranflygsällskap

Helikopter 4 i Marinflyget

Marinflyget har opererat med 16 stycken HKP4, Helikoptrarna började levereras 1963 och användes i Marinflyget främst till militära uppgifter som ubåtsjakt och var utrustad med doppsonar samt sjunkbomber och torpeder. Vidare kunde helikoptern utrustas med en radar för spaning och även transportera soldater och materiel.

Medialt uppmärksammades speciellt ubåtsjakten mellan 1981-1990 som startade med att en sovjetisk ubåt av typ Whiskey-klass grundstöter i Gåsefjärden i Blekinges skärgård.

HKP4 användes även flitigt som stöd till det civila samhället vid en rad händelser. Exempelvis vid branden på färjan Scandinavian Star flög man ut brandmän och deras utrustning till fartyget. Vid Estoniakatastrofen deltog nio av marinflygets fjorton HKP4 till att rädda överlevande och bärga döda. HKP4 har även använts till att bland annat släcka skogsbränder genom att vatten begjuta marken med hjälp av en brandtunna.

Helikopter 4, som är den militära beteckningen, användes för en rad ändamål som trupptransport och ubåtsjakt, men också vid civila uppdrag som sjöräddning och släckning av skogsbränder. Aeroseum har fått ta hand om tre av HKP4 som deltog i 80- och 90-talets ubåtsjakter.

text Ulf Delbro

Helikopter 4 i Flygvapnet

Vertol 107 började tillverkas 1960, Flygvapnet anskaffade 10 st HKP4A under perioden 1963-1965 framför allt för att kunna utveckla FRÄD (Flygräddning för att rädda piloter som skjutit ut sig). Senare tillkom sjöräddning, brandbekämpning etc.

HKP4A baserade initialt på F8 Barkaby för att senare hamna på F15 Söderhamn, F17 Ronneby och F21 Luleå.

Vid bytet av system inom Flygvapnet från HKP4A till HKP10 konverterades 4 individer från HKP4A till HKP4D och kunde både nyttjas inom Flygvapnet och Marinen, senare blev de konverterade till HKP4B för fortsatt verksamhet i Marinen.

Total flygtid HKP4 inom FV blev 63 007.

Text Pelle Sellert

Vertolens Vänner

För att stötta den fortsatta driften av Y70 ekonomiskt och med specialistkompetens i form av tekniker, piloter och övrig bemanning har stödföreningen Vertolens Vänner bildats. Föreningen har som mål att flyga och hålla helikoptern i flygvärdigt skick. Detta för att kunna visa upp Y70 vid flygdagar och publika evenemang samt verka för att det flyghistoriska intresset bibehålles. Du kan bli stödmedlem i Vertolens Vänner genom att betala en årlig medlemsavgift på 400:- eller genom ett familjemedlemsskap på 1000:-. Vi räknar med att på sikt åter kunna genomföra flygningar med passagerare. Möjligheten att kunna få följa med på en flygning är strikt förbehållet medlemmar i Vertolens Vänner.

Medlemskap Vertolens vänner: Swish 123 171 24 70 or bg 5865-5739.