INFORMATION OM KAMERAÖVERVAKNING

Användning av kameraövervakning syftar till att ge ökad trygghet och säkerhet, för besökare och personal.

Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte, samt säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Inspelning av video på publika och allmänna utrymmen på Aeroseum.  Utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete i händelse av skadegörelse, allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom stöld eller hot och våld. Lagring av specifika inspelningar och händelser syftar till som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Din integritet är mycket viktig för oss. Aeroseum AB kommer inte att sälja vidare dina uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av företag som vi samarbetar med, avseende säkerhet och bevakning, IT-drift av kamerasystem, felanmälan och fjärrsupport. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Inspelat material sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som inspelning samlades in för. Inspelat material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa lagkrav eller vid rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka dessa uppgifter i sådana fall är. Du måste själv kontakta oss och begära att få den informationen. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter. Begäran om att få information om dina personuppgifter, som Aeroseum behandlar, ska göras av dig personligen. Maila till info@aeroseum.se eller ring 031 55 83 00.